Algemene Voorwaarden

1 Definities

Aanbod
Het product- en dienstenaanbod van de Aanbieder dat door de Afnemer via het Platform bij Aanbieder kan worden besteld.
Bestelling
Een bestelling van de Afnemer bij de Aanbieder van het door de Afnemer geselecteerde aanbod.
Afnemer
Een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Overeenkomst
Een overeenkomst tussen de Afnemer en de Aanbieder met betrekking tot een Bestelling.
Platform
de website(s), apps, tools en andere apparaten van Certified en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
Aanbieder
Een bedrijf dat trainingen, certificeringsmodules, toetsen en/of aanverwante producten en diensten verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.
Informatie
De informatie van de Aanbieder met betrekking tot, onder andere, bedrijfs –en contactgegevens, algemene informatie, leveringsvoorwaarden, productaanbod, prijzen voor ieder afzonderlijk product, bedrijfslogo en grafisch materiaal.
Service
de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Certified worden aangeboden aan de Afnemer, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar de relevante Aanbieder.

2 Contactgegevens

Certified B.V.
Hogehilweg 15
1101 CB Amsterdam
020-1234567
info@certied.nl

3 Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Service. Certified is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de Aanbieder van toepassing.

3.2 De Afnemer gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst aan met de Aanbieder voor de levering van het door Afnemer geselecteerde Aanbod.

4 Het Aanbod

4.1 Certified publiceert het Aanbod namens de Aanbieders op het Platform, overeenkomstig de door Aanbieders aangeleverde Informatie. Certified accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Informatie op het Platform.

4.2 Certified geeft alle Informatie zodanig weer, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

4.3 Certified accepteert geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5 De Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Afnemer de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Kopen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.

5.2 De Overeenkomst kan slechts door de Aanbieder worden uitgevoerd indien de Afnemer juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde contactgegevens onverwijld aan Certified te melden.

5.3 Certified accepteert geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6 Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

6.1 Afnemer heeft geen recht om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Afnemer worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling is slechts mogelijk indien de Aanbieder expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door Afnemer mogelijk is.

6.2 Certified wijst de Afnemer erop dat de Aanbieder het recht heeft de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, in het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Afnemer onjuiste contactgegevens heeft verstrekt.

6.3 Certified heeft het recht om namens zichzelf en/of namens de Aanbieder Bestellingen te weigeren. Indien Certified een Bestelling annuleert die al door Afnemer betaald is, dan zal Certified dat bedrag overboeken op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

7 Betaling

7.1 Op het moment dat de Overeenkomstig tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van Afnemer jegens Certified. Door de Afnemer kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met iDeal via het Platform.
7.2 Behoudens het bepaalde in artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden is het terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet geleverd kan worden. De terugbetaling vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

7.3 De Aanbieder heeft Certified geautoriseerd om namens de Aanbieder de online betaling van de Afnemer in ontvangst te nemen.

8 Klachtenregeling

8.1 Klachten van de Afnemer over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de Aanbieder te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden onder ‘Contactgegevens’ vermelde contactgegevens. Certified kan bij de klachtenbehandeling slechts een bemiddelende rol vervullen.

8.2 Als de Afnemer een klacht heeft over de Service, dan kan Afnemer deze melden bij Certified via in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden onder ‘Contactgegevens’ vermelde contactgegevens.

8.3 Nadat een klacht door Certified is ontvangen zal Certified zo snel mogelijk, docht uiterlijk binnen een week reageren met een ontvangstbevestiging. Certified streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

8.4 Klachten zoals omschreven onder artikelen 8.1 en 8.2 moeten binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Aanbieder of Certified.

9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op overeenkomsten tussen Certified en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen tussen Certified en de Afnemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door Certified als de Afnemer uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
10 Inzicht en correctie van opgeslagen (persoons)gegevens

10.1 Certified slaat (persoons)gegevens op van de Afnemer. Op de opslag van (persoons)gegevens is het Privacy Statement van Certified van toepassing.